JAUNĀKAIS MUITAS NOTEIKUMOS & DEKLARANTU APMĀCĪBA (tajā skaitā - bez priekšzināšanām)

Publicēts 13.06.2016 00:00

 MUITAS DEKLARANTU APMĀCĪBA
 (tajā skaitā - bez priekšzināšanām)
UN
JAUNIAS MUITAS LIKUMS

Jaunais Muitas likums, kas stājas spēkā 2016.gada 5.jūlijā vairs neparedz tādu institūtu kā muitas brokeris, jo saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem pārstāvis muitā var būt jebkura persona.

Piedāvājam trīs dienu  intensīvas  apmācibu, kura palīdzēs Jums apgūt vai uzlabot prasmes deklarēt,
kā  arī
sniegs ekspertu skaidrojumus par Jauno Muitas likumu un  citiem muitas tiesību aktiem.

Apmācība  ir savienojama un saistīta ar muitas darbībām,  tajā skaitā par importu , eksportu, tranzītu un pagaidu uzglabāšanu regulējošo likumdošanu un muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID EMDAS sistēmā.

 
Sākums. 29.08.2016 plkst. 8:30 -18:00. Turpinājums : 30.08 un 01.09. 2016 pl. 9:00-18:00


Kursu organizators, kontaktpersona:
KOMIN SIA, Andris Spūlis, tel. 29203528 ; tel. 67500512
 
  

I. Apmācību programma
 
  
Tēma,  tēmas detalizācija Datums, sākums, nobeigums
Pirmdiena , 29.08.2016  
1. Tēma „Importa un eksporta regulējumi un tirdzniecības noteikumi ES un ārpus ES”.
·         Normatīvie akti, t.sk. ES Muitas kodekss, Jaunais Muitas likums
·         Starptautiskās tirdzniecības noteikumi.
29.08.2016
pl.9:00-10:30
2. Tēma „Muitas formalitātes un noteikumi”.
·         Importa un eksporta procesi  ;
·         Dokumentu aprite;
·         Muitas procedūras .
29.08.2016
pl.10:45-12:15
3. Tēma „Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS) . ITVS izmaiņas saistībā ar importa deklarāciju noformēšanu EMDAS sistēmā”.
I daļa – teorētisks apskats:
1.      Normatīvais pamatojums
2.      Integrētā tarifa vadības sistēma (ITVS)
·         ITVS izmantošana
·         Importa/eksporta kontroles pasākumi (tarifu un netarifu)
·         Nodokļu aprēķins (t.sk. specifisko nodokļu aprēķins – antidempinga nodokļi, akcīzes nodoklis, mērsings), valūtu kursi
·         Muitas procedūrai un papildprocedūrai aprēķināmie nodokļi
3.      EMDAS importa deklarāciju aizpildīšanas specifika saistībā ar ITVS.
II daļa – praktiskais darbs .
Praktiskie uzdevumi.
29.08.2016
pl. 13:00-16:15
4. Tēma. "Preču izcelsmes noteikumi". 29.08.2016
pl. 16:30-18:00
Otrdiena, 30.08.2016  
5. Tēma „Muitas procedūras – ievešana noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS sistēmā”. 30.08.2016
pl. 9:00-14:15
I daļa – teorētisks apskats:
1.      Normatīvais pamatojums
2.      Pārskats par Importa kontroles sistēmu importa muitas deklarāciju (IMD):
·         arhitektūra;
·         funkcionalitāte.
3.      Darbs ar importa muitas deklarāciju:
·         deklarāciju izveidošana un iesniegšana;
·         izmaiņu iesniegšana/anulēšanas pieprasīšana;
·         muitas vērtības deklarācija;
·         vietējās muitošanas paziņojuma izveidošana un iesniegšana
·         meklēšana;
·         tiešsaistes palīdzības izmantošana
II daļa – praktiskais darbs testa vidē
·         Praktiskie uzdevumi.
 
6. Tēma „Preču piegādes noteikumi (Inkoterms) un svarīgākasi par galvojumiem”. 30.08.2016
pl. 14:25-15:25
7. Tēma „Pagaidu uzglabāšanas dokumentu noformēšana, apstrāde un kontrole EMDA sistēmā”.
I daļa – teorētisks apskats:
 
1.      Normatīvais pamatojums
2.      Darbs ar manifestiem un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijām (PUD): 
·       Manifesti, manifesta uzrādīšanas paziņojums;
·       PUD izveidošana un iesniegšana;
·       PUD izmaiņu iesniegšana/anulēšanas pieprasīšana;
·       meklēšana;
·       tiešsaistes palīdzība
3.      Darbs ar PUD datiem uzskaitē:
·         Uzskaites struktūra;
·         Pieteikumu iesniegšana
·         meklēšana
II daļa – praktiskais darbs testa vidē
·         Praktiskie uzdevumi.
30.08.2016
pl. 15:40-18:00
Ceturtdiena  01.09.2016  
8. Tēma „Muitas procedūras - tranzīts noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS sistēmā”.
I daļa – teorētisks apskats:
1.      Normatīvais pamatojums
2. Darbs ar nosūtītāja muitas iestādi:
- tranzīta deklarācijas izveidošana un iesniegšana;
- atzītais nosūtītājs;
- galvojumi;
- tranzīta deklarācijas izmaiņu iesniegšana/anulēšanas pieprasīšana;
- meklēšana;
- tiešsaistes palīdzība.
 3. Darbs ar saņēmēja muitas iestādi:
- tranzīta deklarācijas reģistrēšana saņēmēja muitas iestādē;
- atzītais saņēmējs;
- saņēmēja muitas iestādes maiņa;
- ceļā notikušo starpgadījumu uzrādīšana.
4. Sūtījumu aprite starp nosūtītāja un saņēmēja muitas iestādi.
II daļa – praktiskais darbs
·         Praktiskie uzdevumi.
01.09.2016
pl. 09:00-12:15
9. Tēma. „Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas manuālā sagatavošana un iesniegšana  importa kontroles sistēmā” .
I daļa – teorētisks apskats:
1.      Normatīvais pamatojums;
2.      Pārskats par Importa kontroles sistēmu (IKS);
·         arhitektūra;
·         funkcionalitāte;
·         ES kopējās saskarnes;
·         komersanta saskarne.
3.      Darbs ar ievešanas kopsavilkuma deklarāciju (ENS):
·         Datu iesniegšanas muitas iestāde (Office of Lodgemen);
·         Pirmā ievešanas muitas iestādē (Office of first Entry ) –
-         ENS sagatavošana;
-         Iesniegšana/reģistrācija;
-         meklēšana;
-         izmaiņu pieprasīšana;
-         maršruta maiņas ziņojuma iesniegšana u.c.
II daļa – praktiskais darbs IKS testa vidē
·         ENS sagatavošana un iesniegšanas (darbs kopā ar pasniedzēju)
ENS sagatavošana un iesniegšanas patstāvīgi.
01.09.2016
pl. 13:00-16:15
10. Tēma „Izvešanas kopsavilkuma un eksporta deklarācijas manuālā sagatavošana un iesniegšana  eksporta kontroles sistēmā (EKS)” .  
I daļa – teorētisks apskats:
 
1.      Normatīvais pamatojums;
2.      Pārskats par Eksporta kontroles sistēmu (EKS);
·         arhitektūra;
·         funkcionalitāte;
·         deklarāciju statusi un tipi
·         eksporta un izvešanas muitas iestādes nozīme
·         EORI numura izmantošana
·         muitas sistēmu piekļuves saņemšana
·         tiesību pārvaldnieka darbības
·         e-AD ielāde.
 
II daļa Praktiskais darbs sistēmā kopā ar pasniedzēju:
·         Deklarācijas izveidošana un iesniegšana
·         Deklarācijas saglabāšana un ielādēšana no faila
·         Anulēšanas un izmaiņu iesniegšana
·         Deklarāciju meklēšana
·         Darbības Eksporta un Izvešanas Muitas Iestādē.
 01.09.2016
pl. 16:30-18:05

II. Vispārīgā informācija
 
Kursa ilgums: 30 ak. h., ( 3 dienas x10 ak. h.)
Kursu sākums 29.08. 2016 plkst. 8:30.  
  
Pasniedzēji: VID MP pārstāvji
 
Apmācības apliecinošs dokuments: Sertifikāts
 
Mācību norises vieta:
"KOMIN" mācību centra telpās, Neretas iela 2/1, 4. stāvs, Rīgā.
Bezmaksas auto novietošana.
 
Kā līdz mums nokļūt ar sabiedrisko transportu? 
10. tramvajs (pietura - Viesītes iela)
19. trolejbuss (pietura- Vaiņodes)
40. autobuss (pietura- Vaiņodes iela)
23. 26. autobuss (pietura Koku iela)
 
S v a r ī g i ! 
 Praktisko darbu izpildei klausītājam līdzi jāņem savs portatīvais dators ar WI-FI pieslēguma iespēju.
 
 Vietu skaits mācību grupā: ierobežots. Apmācībās var piedalīties reģistrētie klausītāji, kuri veikuši apmaksu saskaņā ar nosūtīto rēķinu pirms kursu sākuma.
 

Kursu organizatora kontaktpersona:
KOMIN SIA, Andris Spūlis, tel. 29203528 ; tel. 67500512