MUITAS NOLIKTAVA


 

MUITAS NOLIKTAVA ir LR VID atzīta datorprogramma, kas paredzēta darbam LR Muitas noliktavās.
Tās galvenā funkcija - veikt muitas noliktavā glabājamo preču automatizētu uzskaiti un identificēšanu atbilstoši LR muitas likumdošanai un LR VID Muitas pārvaldes prasībām.
Preču uzskaites un nodokļu aprēķina pamatā – starptautiskās Kombinētās nomenklatūras preču kodi un tiem piemērojamās muitas procedūras un nodokļu likmes.
 
Programma izveidota atbilstoši:
 • Savienības muitas kodeksam (SMK Regula Nr.952/2013), SMK  Deleģētajai regulai (2015/2446) un Īstenošanas regulai (2015/2447);
 • 21.06.2016. Muitas likumam;
 • MK 22.08.2017. noteikumiem Nr.500 „Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”;
 • MK 13.02.2018. noteikumiem Nr.86 „Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi”.
 
Programma veic muitas noliktavā ievedamo un izvedamo preču automatizētu uzskaiti, izmantojot LR Valsts Ieņēmumu Dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS) XML formāta datu failus - IM, EK un T1 deklarāciju apmaiņai ar EDS, kā arī palīdz izveidot un saglabāt datu bāzē pieņemšanas aktus, ES kopējos (dzīvnieku un produktu) veterināros dokumentus, pirmsmutošanas dokumentus.
 

Uzskaite Brīvajā Zonā
 
MUTAS NOLIKTAVA nodrošina preču uzglabāšanas uzskaiti brīvajās zonās muitas dienestu apstiprinātā veidā atbilstoši Savienības muitas kodeksa (SMK Regula Nr.952/2013) un SMK  Deleģētās regulas (2015/2446) prasībām.
 
 
Datorprogrammas MUITAS NOLIKTAVA darbības:
 
1. Datu ievade elektroniski ar XML failu palīdzību no VID EDS sistēmām, vai ievadot informāciju ar roku - izmantojot datus no importa un eksporta deklarācijām.
2. Atskaites uz reģistrētās informācijas bāzes var izveidot un izvadīt izdrukas veidā vai Excel failā, tajā skaitā:
 • muitas noliktavas žurnālu/reģistru,
 • preču kustības atskaites,
 • preču atlikumu un inventarizācijas atskaites,
 • preču atlikumu nodokļu atskaites, tajā skaitā pa galvojumiem;
 • vispārējā galvojuma (vecais formāts) atskaites;
 • kravu kustības atskaites;
 • Pagaidu uzglabāšanas atskaites u.c.
3. Informācijas reģistrācija un izvads par preču valdītājiem un glabājuma līgumiem.
4. Datu aprēķins pārskatam par vispārējā galvojuma sagatavošanu.
5. virkne papildfunkciju: PUD, rēķinu uzskaite, pieņemto preču neatbilstību aktu veidošana un uzskaite, ja, novietojot muitas noliktavā preces, tiek konstatētas atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko daudzumu, kā arī pavadzīmju, faktūrrēķinu veidošana, pirmsmuitošanas dokumentu uzskaite u.c.
6. Servisa funkcijas: programmas lietotāju reģistrācija, datu arhivēšana, redzamo lielumu  uzdošana, perioda dzēšana u.c.
 
MUITAS NOLIKTAVĀ var uzglabāt:
 1. ārpussavienības preces, piemērojot tām muitas noliktavas procedūru.
 2. Savienības preces, ja ir ekonomiska vajadzība un netiek traucēta muitas uzraudzība.
 
Atsevišķs Pagaidu uzglabāšanas modulis ļauj novietot un uzskaitīt preces pagaidu uzglabāšanā un uzskaita tās atsevišķi no citām precēm saskaņā ar pagaidu uzglabāšanas darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Datu ievade un eksports – VID EDS XML failu formātā.
 
 
tārunis: 29277626
e-pasts: it@komin.lv